Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Produktów Cyfrowych i Usług : wyboru lekcji, pakietu, nauczyciela. prowadzanej przez DEBORA LANGUAGES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ pod adresem : ul. Kolejowa 2, 58-240 w Piławie Górnej w dalszej części Szkołą

Dane kontaktowe:

Email: kontakt@deboralanguages.com

Numer telefonu: 794985856

Zgodnie z wymogami, wyznaczyliśmy punkt kontaktowy do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych, a także z Użytkownikami korzystającymi z Serwisu.

Szybka i bezpośrednia komunikacja jest możliwa e-mailowo na adres e-mail: kontakt@deboralanguages.com

Definicje:

Uczeń/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, osoba małoletnia (za zgodą opiekuna prawnego)która dokonuje wybory pakietu , lekcji i nauczyciela na stronie w tym również Konsument, który oznacza osobę dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Szkoła - Debora Languages Sp. z o.o. https://www.deboralanguages.com/

Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Szkoły prowadzonej na stronie https://www.deboralanguages.com/

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów, Pakietów, Lekcji zawarta pomiędzy Szkołą a Uczniem/Kupującym zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu/Usług.

Produkt Cyfrowy/Treści Cyfrowe/Usługi/Kursy – materiały cyfrowe prezentowane w ramach strony Szkoły przeznaczone do sprzedaży, zamówienia w szczególność: Kursy, Pakiety, Lekcje, Pomoce naukowe.

Usługi Cyfrowe – usługi pozwalające Kupującemu na:

 • wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;
 • wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Kupującego lub innych użytkowników Usługi Cyfrowej;
 • inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

Produkty Fizyczne - towary niebędące produktami cyfrowymi takie jak gry i zestawy.

Sklep – Sklep internetowy prowadzony pod adresem: https://www.deboralanguages.com/ umożliwiający sprzedaż Produktów w nim prezentowanych.

Lekcja – wybrana przez Ucznia opcja nauki języka. Lekcja trwa 50 lub 60 minut i prowadzona jest w formie on line poprzez https://zoom.us/pl lub https://meet.google.com/ .

Pakiet zajęć – możliwości wyboru dowolnego dostępnego pakietu dopasowanego do umiejętności wraz z wyborem nauczyciela.

Kurs - Cykl zajęć lekcyjnych.

Treści Nielegalne —informacje udostępniane, wytwarzane i/lubi dostarczane przez Użytkownika w ramach korzystania z usług Serwisu/Sklepu

 1. opinie o Produktach, Usługach
 2. komentarze pod treściami udostępnionymi w Serwisie,
 3. informacje zawarte na koncie Użytkownika widocznego w Serwisie,
 4. treści postów i komentarzy na dedykowanych kanałach w social media,
 5. tworzenie notatek w ramach platformy,
 6. informacje udostępniane w ramach Konta Użytkownika dostępne dla innych Użytkowników.

§1. Postanowienia ogólne i kwestie techniczne.

 • Za pośrednictwem Strony, Szkoła prowadzi sprzedaż Produktów cyfrowych oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych ona udostępnienia lekcji on line.
 • Dokonanie zakupu i wybory zajęć/pakietu/nauczyciela będzie możliwe poprzez formularz zamówienia. W odpowiedzi Uczeń otrzyma link do zajęć przeprowadzony na Google Meet lub platformie Zoom.
 • Zakazane jest dostarczenie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kupującego Usług świadczonych przez Szkołę i stronę internetową w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 • Do korzystania z treści i usług cyfrowych oraz lekcji online konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Ucznia : dostęp do Internetu,standardowa przeglądarka internetowa, programy (np. Microsoft Office, OpenOffice,LibreOffice),standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),posiadanie aktywnego adresu e-mail, dostęp do platformy na której będą zajęcia , kamerka, głośnik.
 • Szkoła podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Zajęć oraz Produktów Cyfrowych. Uczeń powinien poinformować Szkołę o wszelkich nieprawidłowościach.
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialność na błędy techniczne po stronie Ucznia lub osób trzecich czy niedziałania aplikacja, komputera, braku internetu itp.

§2. Zamówienie Produktów

Cyfrowych - LEKCJI

 1. Kupujący musi dokonać wyboru Lekcji, terminu, pakietu , kursu oraz nauczyciela.
 2. Kupujący aby dokonać zamówienia powinien zaakceptować regulamin oraz politykę prywatności.
 3. Po zatwierdzeniu płatności Kupujący zostanie przeniesiony na stronę operatora płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty/Usługi.
 4. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 5. W celu zakupu Lekcji/Pakietu Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1. wybrać Produkt Cyfrowy pośród dostępnych na Stronie,
  2. dodać Produkt do koszyka,
  3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za trening jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
  4. zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 6. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Produktów cyfrowych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 7. Sprzedawca może usunąć konto Kupującego lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Kupującego niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy:
  1. Kupujący podczas rejestracji lub składania Zamówienia podał umyślnie dane niezgodne z prawdą bądź naruszające prawa osób trzecich,
  2. Korzysta ze Strony w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z Sieci,
  3. Korzysta ze Strony w sposób rażąco uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy
  4. Bezprawnie udostępniania Produkty Cyfrowe osobom trzecim.
 8. Ceny Produktów Cyfrowych i Lekcji zamieszczone na stronie internetowej.
 9. Po dokonaniu zakupu Kupujący otrzymuje link aktywacyjny do platformy on line oraz uczestnictwo w Lekcji.

§3 Płatność

 1. Wszystkie ceny podawane na stronie są cenami brutto.
 2. Płatność może być dokonana za pomocą: https://stripe.com/en-pl
 3. W przypadku problemów z płatnościami za pomocą pośredników, można wykonać przelew na konto 19109023980000000156025001 W takim wypadku w tytule przelewu należy podać numer zamówienia luba dane wyboru Lekcji lub produktu.
 4. Zamówienie jest anulowane, jeśli płatność nie będzie zaksięgowana na koncie w terminie 5 dni od momentu złożenia zamówienia.
 5. Szkoła umożliwia płatność w kilku ratach za cały wybrany Kurs.

§4. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Szkoła ą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem wyjątków w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Kupujący wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie tego produktu.
  2. w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego , weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
  3. zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 2. Aby Kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 3. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres sklepu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

§5.Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy .

 1. W przypadku zapisu na lekcję i nie wzięcia udziału w niej lub rezygnacji uczeń nie może odstąpić od umowy chyba że zachodzą ważne powody np. choroba. Informacja taka powinna dostrzec do szkoły co najmniej na 24 h przed przystąpieniem do zajęć .W innym przypadku opłata nie będzie zwracana.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§6. Reklamacje.

 1. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@deboralanguages.com
 2. Szkoła zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, datę nabycia Produktu, Lekcja, pakiet , numer zamówienia, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie, a także preferowany przez Kupującego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Konsumentowi przysługuje prawo do żądania:
  1. usunięcia wady,
  2. wymiany wadliwych Produktów na wolne od wad,
  3. obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy (złożenie oświadczenia), chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Użytkownik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§7. Treści Nielegalne

 1. Niniejszy punkt Regulaminu zawiera postanowienia wynikające z Aktu o Usługach Cyfrowych w zakresie dotyczącym Sklepu, Serwisu .
 2. Klient co do zasady nie jest zobowiązany do dostarczania treści podczas korzystania ze Sklepu /Serwis chyba że Regulamin wymaga podania określonych danych (np. dane do złożenia Zamówienia).
 3. Klient może mieć możliwość dodania opinii lub komentarza w sklepie /Serwisie korzystając z narzędzi udostępnionych w tym celu przez Sklep. W każdym wypadku dostarczania treści przez Sprzedającego jest on zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.
 4. Sklep/Serwis wyznacza adres poczty elektronicznej kontakt@deboralanguages.com jako pojedynczy punkt kontaktowy. Punkt kontaktowy umożliwia bezpośrednią komunikację Sklepu /Serwisu z organami państw członkowskich, Komisją Europejską i Radą Usług Cyfrowych oraz jednocześnie umożliwia odbiorcom usługi bezpośrednią, szybką i przyjazną komunikację z Serwisem/sklepem drogą elektroniczną, na potrzeby stosowania Aktu o Usługach Cyfrowych.
 5. Sklep/Serwis wskazuje język polski oraz język angielski do celów komunikacji z jego punktem kontaktowym.
 6. Procedura zgłaszania Nielegalnych Treści i działania zgodnie z art. 16 Aktu o Usługach Cyfrowych: Na adres poczty elektronicznej kontakt@deboralanguages.com dowolna osoba lub dowolny podmiot może zgłosić obecność określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za Nielegalne Treści.
 7. Zgłoszenie powinno być wystarczająco precyzyjne i odpowiednio uzasadnione. Tj. (1) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że zgłaszane informacje stanowią Nielegalne Treści; (2) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Nielegalnych Treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi; (3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE; oraz (4) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 8. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, Sklep/Serwis przesyła takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
 9. Serwis/Sklep obowiązują następujące zasady w przypadku dostarczania jakichkolwiek treści w ramach Sklepu:
  • obowiązek korzystania ze Sklepu w tym do zamieszczania treści (np. w ramach opinii lub komentarzy), zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich;
  • obowiązek wprowadzania treści zgodnych ze stanem faktycznym oraz w sposób niewprowadzający w błąd;
  • zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym zakaz dostarczania Nielegalnych Treści;
  • zakaz przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  • zakaz dostarczania treści naruszających powszechnie przyjęte zasady netykiety, w tym zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;
  • obowiązek korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie stwarzający zagrożenia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy, Sklepu Internetowego lub osób trzecich.

§8. Działania w związku z Nielegalnymi Treściami

 1. Sklep /Serwis zastrzega sobie prawo moderowania treści dostarczanych przez Usługobiorców na stronę Sklepu Internetowego. Moderowanie odbywa się w dobrej wierze i z należytą starannością oraz z własnej inicjatywy Usługodawcy lub na otrzymane zgłoszenie w celu wykrycia, identyfikacji i usunięcia Nielegalnych Treści lub innych treści niezgodnych z Regulaminem lub uniemożliwienia do nich dostępu lub podejmowania niezbędnych środków, aby spełnić wymogi prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej, w tym wymogi określone w Akcie o usługach cyfrowych, bądź też wymogi zawarte w Regulaminie. Moderowanie może odbywać się ręcznie lub opierać się na zautomatyzowanych narzędziach ułatwiających identyfikację Nielegalnych Treści lub innych treści niezgodnych z Regulaminem.
 2. Sklep realizując swoje prawa i obowiązki z Aktu o Usługach Cyfrowych zobowiązany jest działać z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron, w tym odbiorców usługi, w szczególności z uwzględnieniem praw zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, takich jak wolność wypowiedzi, wolność i pluralizm mediów i inne prawa podstawowe i wolności.
 3. Wszelkie uwagi, skargi, reklamacje, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub innych działań lub brak działań podjętych przez Sklep na podstawie otrzymanego zgłoszenia mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej.

§9. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin może ulec zmianie i o treści zmian regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian i utrzymanie tej informacji przez okres 14 dni kalendarzowych. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych i plików cookies znajdują się w polityce prywatności na stronie:
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.
 4. W sprawie zapytań do regulaminu proszę o kontakt: kontakt@deboralanguages.com.
;